Juridische informatie

TaxQuest is een besloten vennootschap, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 137 en in ingeschreven in Antwerpen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0689.614.075. TaxQuest heeft twee vestingseenheden met name in Zandhoven en in Olen.

Daarnaast is TaxQuest door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) erkend als belastingconsulent onder het lidnummer 225590 3 N 18. 

TaxQuest is bovendien erkend door de Vlaamse Overheid voor de toepassing van de kmo-portefeuille onder de volgende registratienummers:

  • Advies:               DV.A226596

  • Opleiding:         DV.O226597

Privacy verklaring

TaxQuest BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@taxquest.be.

Verwerkingsdoeleinden 

TaxQuest BV verzamelt en verwerkt de persoongegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van dienstverlening, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgronden van verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) Toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) (Toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens die TaxQuest BV heeft ontvangen worden slechts doorgegeven aan derden mits uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen wij de klant om een e-mail te versturen naar info@taxquest.be.

Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Deze website bevat informatie over de juridische en fiscale dienstverlening van TaxQuest BV in België. Hij bevat eveneens algemene informatie, hoofdzakelijk over Belgische fiscale wetgeving. De informatie via deze website verstrekt is geen juridisch advies. Consulteer steeds één van onze medewerkers voor advies over specifieke fiscale problemen. TaxQuest BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via deze website. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.

ID-Plicht

In het kader van de witwaspreventie en de bestrijding van terorismefinanciering hebben wij de wettelijke verplichting om een cliënt te identificeren vooraleer de samenwerking wordt gestart. Onze identificatieplicht wordt geformaliseerd aan de hand van de richtlijnen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en in het kader van de anti-witwas wetgeving.

Verder geldt er ook een meldingsplicht in geval van vermoeden van witwassen, in voorkomend geval zonder mededeling aan de cliënt. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw adviseur.