Zoeken
  • Roel Van Hemelen

Vergeet je vrijstelling sociaal passief niet!Toen onze wetgever in 2014 het eenheidsstatuut invoerde, nam de ontslagkost voor een werknemer in sommige gevallen toe ten opzichte van de ontslagkost onder de oude regeling. Om deze hogere ontslagkost op te vangen, werd een fiscale vrijstelling voor "sociaal passief" ingevoerd, om zodoende een deel van de winst te kunnen vrijstellen.


Deze vrijstelling wordt genoten door de werkgever en geldt zowel voor nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven, beoefenaars van vrije beroepen, ambten of posten en van andere winstgevende bezigheid, inclusief vennootschappen. De vrijstelling geldt zowel in de personenbelasting (eenmanszaken) als in de vennootschapsbelasting.


Vanaf wanneer?

De vrijstelling kan worden genoten voor werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit hebben na 1 januari 2014. Een werknemer die al voor 1 januari 2014 in dienst was, zal dus vanaf 2 januari 2019 recht geven op de vrijstelling voor sociaal passief. Aangezien dit criterium wordt bekeken op de afsluitdatum van het boekjaar, zal dit voor veel vennootschappen vanaf aanslagjaar 2020 (31/12/2019) van toepassing zijn. Indien vennootschappen een gebroken boekjaar hanteren, zal dit al van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2019 (31/03/2019, 30/06/2019, 30/09/2019 of zelfs andere afsluitdata).


Vanaf aanslagjaar 2019 of 2020 kan de vrijstelling voor sociaal passief worden benut!

Voor wie?

De vrijstelling geldt voor alle werknemers, niet enkel de werknemers die zijn aangenomen onder het eenheidsstatuut.


Hoeveel?

De vrijstelling bedraagt per werknemer 3 weken bezoldiging indien de anciënniteit méér dan 5 jaar bedraagt na 1 januari 2014, maar maximum 20 jaar na 1 januari 2014. Vanaf het 21ste begonnen dienstjaar na 1 januari 2014 bedraagt de vrijstelling slechts 1 week.


Voorlopig (tot en met 2034) kunnen we dus 3 weken bezoldiging als vrijstelling aanleggen voor werknemers die sinds 1 januari 2014 minstens 5 jaar anciënniteit hebben.


Om te weten wat juist de wekelijkse bezoldiging is, wordt de gemiddelde maandelijkse bruto bezoldiging (voor inhouding van persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen) over het aantal maanden van het betreffende belastbare tijdperk, vermenigvuldigd met 3 en vervolgens gedeeld door 13. Bovendien is er een begrenzing op de bezoldiging.


  • De eerste schijf van € 1 500,00 wordt voor 100% meegeteld

  • Alles boven € 1 500,00 tot en met € 2 600,00 mag voor 30% worden meegeteld

  • Alles boven € 2 600,00 komt niet meer in aanmerking.

Een werknemer die dus een gemiddelde maandelijkse brutobezoldiging van € 3 000,00 heeft, en reeds 5 jaar anciënniteit onder het eenheidsstatuut heeft, komt aldus in aanmerking voor een vrijstelling van:

  • € 1 500,00 x 100% = € 1 500,00

  • € 1 100,00 (€ 2 600,00 - € 1 500,00) x 30% = € 330,00

Ofwel een in aanmerking te nemen maandelijkse bezoldiging van € 1 830,00. De vrijstelling bedraagt dan 3 weken bezoldiging. Eén week bezoldiging wordt als volgt berekend: € 1 800,00 x 3 / 13 = € 415,38. Drie weken bezoldiging komt overeen met € 1 267,00.


Per werknemer met een gemiddelde maandelijkse bezoldiging van minimaal € 2 600,00 krijg je dus recht op een vrijstelling van € 1 267,00 indien deze werknemer reeds 5 jaar anciënniteit heeft.


Jammer genoeg krijg je de vrijstelling niet onmiddellijk. De vrijstelling moet over 5 belastbare tijdperken worden gespreid. Je mag dus voor de voornoemde medewerker gedurende 5 belastbare tijdperken € 1 267,00 x 20% = € 253,40 als vrijstelling aanleggen.


Boekhoudkundige verwerking

Geen zorgen! Er is geen enkele boekhoudkundige verwerking vereist. U hoeft de vrijstelling dus niet boekhoudkundig te gaan voorzien, u hoeft ze ook niet over te boeken naar belastingvrije reserves. Het betreft een zuivere fiscale vrijstelling, waarvoor geen onaantastbaarheidsvoorwaarde vereist is.


De commissie voor boekhoudkundige normen heeft in advies 2018/21 ook gesteld dat er geen enkele boekhoudkundige verwerking vereist is. Enkel moet het bestuursorgaan, aldus de commissie voor boekhoudkundige normen, oordelen of het bedrag van de vrijstelling een passieve belastinglatentie van materieel belang vormt die in de toelichting van het volledig schema moet worden vermeld, tussen de passieve belastinglatenties. Maar dit geldt enkel voor de grote ondernemingen die een jaarrekening volgens het volledig schema moeten opstellen.


Fiscale verwerking

De fiscale verwerking van de vrijstelling gebeurd bij de "Niet-belastbare bestanddelen"

Voorlopig is er geen fiscale bijlage voorzien waarin de berekening moet worden gedetailleerd. Dat wil zeggen dat u zelf verantwoordelijk zal zijn voor het bijhouden van voldoende documentatie.


Administratieve opvolging

De werkgever moet aldus zelf kunnen aantonen dat het vrijgestelde bedrag correct is, door een nominatieve lijst bij te houden van de betrokken werknemers met voor elke werknemer vermelding van:

  • De volledige identiteit en, in voorkomend geval, het nationaal nummer

  • De datum van indiensttreding

  • De anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut

  • De bruto belastbare bezoldiging beperkt tot de maandgrens

Indien er meerdere werknemers zijn, moet deze berekening voor elke werknemer met meer dan 5 jaar anciënniteit individueel gebeuren. De in mindering gebrachte provisie moet door de vennootschap genoteerd worden en bewaard worden zolang de werknemer in dienst blijft. Wanneer de werknemer de onderneming verlaat, moet de genoten vrijstelling over de voorbije jaren terug toegevoegd worden aan de belastbare basis in het belastbare tijdperk waarin de werknemer de onderneming verlaat.


Besluit

De vrijstelling voor sociaal passief is een regeling die de extra kost voor ontslag als gevolg van het eenheidsstatuut zou moeten compenseren. De wetgever heeft er echter een zeer ingewikkelde bepaling van gemaakt, die bovendien niet alleen fiscaal moet worden gevraagd, maar ook nog eens heel wat extra administratieve last met zich zal meebrengen als gevolg van de vereist van de nominatieve lijsten.


Heeft u een vraag over deze vrijstelling? De experten van TaxQuest staat u graag te woord!

353 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven