Zoeken
  • Roel Van Hemelen

Winstdeelname voor uw personeel: de nieuwe winstpremie.


Bedrijven zien het nu van een bonus, of een soort van winstdeling voor het personeel meestal goed genoeg in. Het engagement en de toewijding van het personeel vaart er zeer goed bij! Het probleem is dat werkgevers die hun personeel een extraatje willen toekennen, meestal diep in de buidel moeten tasten. Het klassieke systeem van de bonus wordt namelijk zeer zwaar belast. Sinds de tax shift "versie 2018" zijn de werkgeversbijdragen weliswaar verder gedaald, het blijft een dure affaire.


1. Het probleem: de klassieke bonus

Werkgevers die hun personeel onder het klassieke bonussysteem een extraatje willen toekennen, zullen voor een bruto-bonus van €1.000,00 ongeveer 25% werkgeversbijdragen moeten betalen (het werkelijke bedrag kan iets hoger liggen, voor meer informatie over de werkgeversbijdragen, contacteer ons). De totaal kost voor het bedrijf zal dus rond de €1.250,00 liggen. De werknemer daarentegen betaalt eerst en vooral 13,07% sociale bijdragen, en dient op het restant vaak nog 50%, verhoogd met gemeentebelastingen te betalen. Uiteindelijk blijft er vaak slechts 400 euro van over. Ten opzichte van de totaal kost voor het bedrijf, de €1.250,00, houdt de werknemer slechts 32% over van wat zijn of haar werkgever betaalt voor deze bonus. 68% van deze kost vloeit door naar de staatskas.

Klassieke bonus: 68% fiscale en parafiscale druk

2. De oplossingen

Gelukkige zijn er tal van oplossingen. Want u zal al wel gemerkt hebben dat een bonus heel motiverend kan werken. TaxQuest helpt klanten met het opstellen van bonusplannen en winstdeelnames op maat van elk bedrijf, om zodoende de netto/bruto verhouding van deze bonussen te optimaliseren. Wij zorgen ervoor dat uw personeel meer overhoudt terwijl het voor uw bedrijf minder kost.


2.1. NIEUW SINDS 2018! De Winstpremie

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemingen hun werknemers een nieuwe fiscaal en sociaal interessante bonus toekennen, namelijk de winstpremie. Het gaat om een premie die in geld wordt toegekend wanneer een vennootschap, of een groep van vennootschappen een deel van haar(hun) winst van het boekjaar na belastingen wil verdelen onder de werknemers.


Het voordeel inzake socialezekerheidsbijdragen is dat de RSZ deze premies niet als loon beschouwt. Er dienen dus geen werkgeversbijdragen te worden betaald. Wel dient er een solidariteitsbijdrage van 13,07% langs de werknemers kant te worden ingehouden, ter vervanging van de gewone werknemersbijdragen.


Inzake belastingen wordt deze winstpremie, of het deel van de winst na belastingen dat aan het personeel wordt toegekend, slechts voor 7% belast. Opletten, in hoofde van het bedrijf is de fiscale last natuurlijk groter dan 7%, want in tegenstelling tot de gewone bonus, is de winstpremie een uitkering uit de winst na belastingen, en niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. U heeft op dit bedrag dus ook al vennootschapsbelasting betaald.


Doen we even een gelijkaardige bruto naar netto berekening zoals hierboven bij de gewone bonus, dan zien we dat het personeel van een winstpremie meer dan 56% netto overhoudt. Ten opzichte van de gewone bonus (32%) is dat bijna een verdubbeling.

Winstpremie: 44% fiscale en parafiscale belastingdruk

Kunnen we ons personeel dat voor een groot stuk gaan vergoeden onder dit stelsel? Neen, jammer genoeg zijn er heel wat voorwaarden aan verbonden.


Bedrag winstpremie

Het bedrag van de winstpremie is collectief en moet ofwel identiek ofwel gecategoriseerd zijn.


Identiek wil zeggen dat alle werknemers ofwel eenzelfde bedrag aan winstpremie toegekend krijgen, ofwel eenzelfde percentage van hun loon als winstpremie toegekend krijgen.


Gecategoriseerd wil zeggen dat de winstpremie afhankelijk mag zijn van bepaalde verdeelsleutels, zoals o.a. anciënniteit, functie, opleidingsniveau, etc..., maar de verhouding tussen de hoogste en de laagste "gecategoriseerde" premies mag niet meer bedragen dan 1/10. Het is dus niet mogelijk om individuele bonussen onder dit systeem toe te kennen.


Bovendien mag het totaalbedrag van de winstpremies niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.


Enkel personeel

Enkel personeel kan van deze premies genieten, bedrijfsleiders die een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of vergelijkbare functies uitoefenen, kunnen deze winstpremie niet bekomen.


Invoering

De invoering van de winstpremie moet, afhankelijk van de situatie, ofwel via een mededeling aan het personeel gebeuren (op dezelfde wijze als een wijziging aan het arbeidsreglement), ofwel via CAO of toetredingsakte.


Investeringsspaarplan

Kmo's hebben bovendien de mogelijkheid om de winstpremie toe te kennen in de vorm van een investeringsspaarplan, waarbij de winstpremie door de werknemers terug ter beschikking wordt gesteld van de onderneming voor een periode van 2 tot 5 jaar, onder de vorm van een niet achtergestelde lening. Daarbij betaalt de onderneming een marktconforme rente aan de werknemers. In dit geval bedraagt de belasting op de winstpremie 15%


2.2. Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus | CAO90 | Loonbonus


Sinds het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 kunnen er niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen worden toegekend, ook wel de CAO90 of loonbonus genoemd. Het gaat op voordelen die gebonden zijn aan collectieve resultaten van de de onderneming op basis van objectieve criteria. Deze criteria dienen transparant, definieerbaar, meetbaar en verifieerbaar te zijn en het behalen ervan mag op het moment van invoering van dit bonusplan niet zeker zijn. De totale netto/bruto verhouding van de loonbonus is nog voordeliger, namelijk om en bij de 65% netto, maar naast het feit dat deze bonus ook collectief is, kan deze bonus slechts worden uitgekeerd indien ook de doelstellingen gehaald worden. Er kan dus niet met zekerheid worden aangekondigd aan het personeel dat er een bonus zal worden uitbetaald.

Loonbonus: 35% fiscale en parafiscale druk

2.3 Andere varianten

Het assortiment om een bonusplan op maat op te maken, is waanzinnig uitgebreid. Bedrijven hebben er met de winstpremie uiteraard een mooi instrument bijgekregen, maar net zoals voor het loonbonussysteem of CAO90 is en het blijft het een collectief systeem.


Naast de klassieke bonus en de winstpremie zijn er echter nog heel wat andere bonussystemen:

  • Participatieplan - om uw personeel mee in het kapitaal te laten participeren

  • Investeringsspaarplannen

  • Winstbewijzen

  • Aandelenopties

  • Warrantenplannen

  • Kapitaalverhogingen voorbehouden aan het personeel

  • Converteerbare obligaties

  • Etc...


3. TaxQuest bonusplan op maat


Het assortiment om het engagement van uw personeel te verhogen door het toekennen van extra's is enorm uitgebreid. Elk systeem heeft zijn eigen kenmerken, eigen voordelen, maar ook steeds enkele nadelen, niet in het minst de fiscale en parafiscale druk.


TaxQuest bekijkt samen met u de wensen van de onderneming, en bouwt op basis van deze wensen een praktisch en duidelijk bonusplan uit. Contacteer ons voor meer informatie!

info@taxquest.be


1,458 keer bekeken0 reacties